Home > Contact Us

 

Conference Secretaryú║ Dr. JING Lihong;  Dr. Zeng Jianfeng
Telú║+86-010-82362540;  0512-65882542
Emailú║jinglh@iccas.ac.cn 
Addressú║

Institute of Chemistry, CAS

Bei Yi Jie 2, Zhong Guan Cun, Beijing 100190, China